Menu
0
Welkom!
Voor 17:00 besteld? Dezelfde dag verzonden

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt: 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Indien de consument jonger is dan 18 jaar (minderjarig) is er toesteming nodig van één ouder of voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan. ; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Dag: kalenderdag; 
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

By dees Winterswijk
Waliënsestraat 52
7103 XC Winterswijk 
0614484264

Openingstijden:
Maandag:       gesloten
Dinsdag:         14:00 t/m 17:30
Woensdag:     13:00 t/m 17:30
Donderdag:    10:00 t/m 17:30
Vrijdag:          14:00 t/m 20:00
Zaterdag:       10:00 t/m 17:00
Zondag:         gesloten

KvK-nummer

BTW-identificatienummer

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop, voor alle vragen kan de consument contact opnemen met de klantenservice, bereikbaar van maandag tot donderdag van 10:00 tot 17:30, vrijdag van 9:30 tot 20:00 & zaterdag van 9:30 tot 17:00 en op 0614484264 of [email protected];
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

BETALING

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 2. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 3. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De consument dient te allen tijde de staat van de geleverde goederen te inspecteren.
  Elk geconstateerd probleem met de artikelen (beschadigingen opgelopen tijdens het transport, missende artikelen, beschadigde verzend- of schoenendoos, beschadigd artikel …) dient binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van het pakket aangegeven te worden bij de Klantenservice van By Dees Winterswijk. 
  Bij elke levering van pakketten in een afhaalpunt dient de consument de inhoud te controleren voordat de consument tekent voor de goede ontvangst van het pakket (papieren versie zowel als elektronische versie). Pakketten die beschadigd of open geleverd zijn dient de consument niet in ontvangst te nemen. De consument dient contact op te nemen met By Dees Winterswijk in verband met het geconstateerde probleem.
  7. Bestellingen geplaatst voor 17u van dinsdag t/m zaterdag (m.u.v. feestdagen, sale-periode en exclusieve aanbiedingen voor klanten) worden dezelfde dag voorbereid en verzonden, onder voorbehoud dat de betaling is goedgekeurd.
  8. Bij By Dees Winterswijk is de bezorging gratis voor bestellingen boven €75.- die via PostNL bezorgd worden. Bij bestellingen onder de €75,- betaal je verzendkosten.
  De klant is geïnformeerd dat er verzendkosten in rekening zijn gebracht voor alle bestellingen onder de €75.-. De verzendkosten worden weergeven op de pagina waar de klant de bezorgmethode kiest en op de bevestigingspagina. De verantwoordelijkheid voor deze kosten ligt uitsluitend bij de klant.

 

RUILEN, RETOURNEREN EN TERUGBETALING

Herroepingsrecht

Voorwaarden
U heeft het recht dit contract te herroepen zonder opgaaf van reden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het product.  

Gevolgen van de herroeping
U dient het product onverwijld en in ieder geval maximaal na veertien dagen na uw ontvangst betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht van de huidige overeenkomst terug te sturen of terug te geven. Dit termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u het product vóór verloop van het termijn van veertien dagen terugstuurt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Retourneren tot 14 dagen
Bij By Dees Winterswijk heeft de klant 14 dagen vanaf de verzenddatum van de artikelen om artikelen te retourneren, onder voorbehoud van de in de paragrafen hieronder geformuleerde voorwaarden te voldoen. Dit recht op retourneren binnen 14 dagen is geen beperking voor wettelijke rechten en garanties.

Voorwaarden voor ruilen en retourneren tegen terugbetaling
Het/de artikel(en) moet(en) nieuw, ongebruikt en onaangetast in de originele verpakking zitten & de tags moeten er nog origineel aan bevestigd zitten.
Elke omruiling of retour moet aangemeld worden via [email protected]. Indien de bestelling van de klant uit meerdere artikelen bestaat en de klant meer dan één artikel wilt retourneren, dan moet hij of zij op de pakbon alle artikelen selecteren die hij of zij wenst om te ruilen of retourneren.
Als de klant artikelen vanuit verschillende bestellingen wenst te retourneren, dan moet hij of zij deze artikelen afzonderlijk in verschillende pakketten retourneren . Elke retourzending van artikelen vanuit verschillende bestellingen die deze voorwaarde niet respecteert, kan niet verwerkt worden conform de termijnvoorwaarden van onze algemene verkoopvoorwaarden.

Staat van de artikelen
Alle geretourneerde artikelen (schoenen, oorspronkelijke verpakking, accessoires, handleiding...) moeten in de oorspronkelijke staat geretourneerd worden.
Bij ontvangst van het pakket controleert By Dees Winterswijk de oorspronkelijke staat van de geretourneerde producten. Geretourneerde artikelen die zichtbaar gedragen of beschadigd zijn door de klant en waardoor de artikelen niet meer verkocht kunnen worden, worden niet geaccepteerd. Als de retour wordt geweigerd door By Dees Winterswijk, dan worden de artikelen teruggestuurd naar de klant op kosten van By Dees Winterswijk zonder dat de klant hiervoor een compensatie of recht op retour kan aanvragen, met uitzondering van latere uitoefening van zijn rechten op garantie wat betreft de verkochte producten. 

Terugbetaling
In het geval u een herroeping van de huidige overeenkomst heeft aangevraagd, betalen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, terug (met uitzondering van de aanvullende kosten onstaan door het feit dat u, indien van toepassing, een verzendmethode heeft gekozen die anders is dan de goedkopere standaard levering voorgesteld door ons). Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, behalve als u nadrukkelijk een andere methode aangeeft; deze terugbetaling is hoe dan ook gratis voor u. Er zal geen enkele terugbetaling in contanten uitgevoerd worden door By Dees Winterswijk in het geval van een retournering van een of meerdere artikelen die betaald zijn met een cadeaubon. De betreffende partner zal het overeenkomende bedrag bijschrijven op de betreffende cadeaubon.


In het geval van ontvangst van een retourpakket waarvan de inhoud niet conform is aan de retouraanvraag of waarvan de artikelen niet voldoen aan de bovenstaande retourvoorwaarden, dan behoudt By Dees Winterswijk zich het recht voor om alle betreffende terugvorderingsmaatregelen te eisen van de klant.

Ook ligt het verzend risico van het retour sturen van het paketje volledig bij de afzendende partij. By Dees Winterswijk is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of het beschadigd geleverd worden van een retour zending. 

Uitzondering
Op grond van hygiënische en veiligheidsredenen, kan de klant zijn herroepingsrecht niet gebruiken voor de volgende artikelen:
- Nagellak;
- Sokken; panty's; voetbeschermers;
- Ondergoed, met name beha's, boxers...
- Onderhoudsproducten: spuitbussen…
By Dees Winterswijk behoudt zich het recht voor om deze lijst aan te vullen.

Bestelling annuleren

Indien de klant de bestelling wil annuleren kan dit alleen gelijk na het bestellen van de bestelling zonder extra kosten. Als By Dees Winterswijk het pakket al klaar heeft liggen voor verzending zullen zij €5,50 aan kosten in rekening brengen voor de onkosten die gemaakt zijn. Als het pakketje al verstuurd is, dan dient de klant te wachten tot het pakketje is aangekomen om nadien het pakket via de gebruikelijke retourprocedure weer retour te sturen.

Verzending van de omruilingsbestelling

Indien de Klant gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, dient de Klant het gekochte product op bydeeswinterswijk.nl aan By Dees Winterswijk te retourneren. Als de Klant niet het juiste product terugstuurt, zal By Dees Winterswijk een e-mail versturen met de vraag of de Klant het onjuiste product teruggestuurd wil krijgen, op kosten van de Klant. Deze procedure kan gedurende twee maanden lang uitgevoerd worden vanaf het moment dat de e-mail verzonden is. Na het verstrijken van de twee maanden, zonder antwoord van de Klant, beschouwt By Dees Winterswijk zich automatisch de nieuwe eigenaar van het onjuiste product en behoudt zich het recht voor het onjuiste product te vernietigen. By Dees Winterswijk is vervolgens niet aansprakelijk voor de vernietiging van het product in kwestie.
Indien de Klant gebruikt maakt van zijn of haar herroepingsrecht en niet het juiste product retourneert, behoudt By Dees Winterswijk zich het recht voor om aangifte te doen tegen de Klant.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. By Dees Winterswijk is niet aansprakelijk voor het misbruik en/of intensief gebruik van artikelen die mogelijk door de klant zijn veroorzaakt. By Dees Winterswijk kan daarnaast niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de retour van een artikel dat niet via bydeeswinterswijk.nl is besteld. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van het juiste artikel naar de juiste ontvanger. By Dees Winterswijk zal bijgevolg een verkeerd geretourneerde item niet terugbetalen

KLACHTENBEHANDELING

Naar By Dees Winterswijk verzonden klachten zullen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen en een antwoord met ontvangstbevestiging ontvangen binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum.

Sinds 15 februari 2016 is de website voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie voor iedereen beschikbaar. Iedere consument die een geschil heeft met een onderneming die zich op het grondgebied van de Unie bevindt, kan via dit platform een verzoek tot bemiddeling indienen. U kunt ook de website van de Europese Commissie aangaande bemiddeling voor consumenten bekijken: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm.

GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  

Retour 

In geval van retour van een artikel dat betaald werd met een coupon, zal de ondernemer in eerste instantie het surplus bedrag terugbetalen (in geval de consument een artikel heeft besteld voor een hoger bedrag dan het bedrag op de cadeaubon) en nadien het betaalde bedrag (betaald door middel van de cadeaubon) reactiveren onder de vorm van een coupon

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis